Menu

Krystyna  Jagiełłowicz

Statut zs16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16

im. WANDY SZUMAN

W TORUNIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Dział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Przepisy definiujące................................................................

4

Rozdział 2

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole …..........................

5

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły..............................................................

7

Rozdział 4

Wewnątrzszkolny system oceniania.......................................

11

Rozdział 5

Współpraca z rodzicami..........................................................

20

 

Dział II – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe........................................................

22

Rozdział 2

Dyrektor szkoły.......................................................................

24

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze..................................................

26

Rozdział 4

Rada Pedagogiczna.................................................................

27

Rozdział 5

Rada Szkoły............................................................................

28

Rozdział 6

Rada Rodziców.......................................................................

29

Rozdział 7

Samorząd Uczniowski.............................................................

31

Rozdział 8

Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy nimi.......................................

 

33

 

Dział III – ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1

Planowanie działalności szkoły..............................................

35

Rozdział 2

Podstawowe formy działalności edukacyjnej.........................

36

Rozdział 3

Organizacja zajęć nadobowiązkowych...................................

37

Rozdział 4

Finansowanie zajęć nadobowiązkowych................................

37

Rozdział 5

Organizacja zajęć z religii albo etyki................…..................

37

Rozdział 6

Organizacja wycieczek...........................................................

38

Rozdział 7

Tryb kierowania uczniów do gimnazjum przysposabiającym do pracy..................................................................................

 

38

Rozdział 8

Praktyki pedagogiczne............................................................

39

Rozdział 9

Egzaminy eksternistyczne......................................................

39

Rozdział 10

Świetlica szkolna.....................................................................

40

Rozdział 11

Szkolna biblioteka...................................................................

40

Rozdział 13

Stołówka szkolna....................................................................

42

 

Dział IV – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe........................................................

42

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne...........................

43

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy....................................................

45

Rozdział 4

Zakres zadań nauczyciela specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne......................................................

 

47

Rozdział 5

Zadania zespołów nauczycielskich........................................

48

Rozdział 6

Zakres zadań pedagoga, psychologa, socjoterapeuty
i logopedy szkolnego.........................................................

 

49

Rozdział 7

Zakres zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa
w szkole……………………………………………………

 

52

Rozdział 8

Zakres zadań koordynatora do spraw integracji......................

53

Rozdział 9

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi.....................

53

Rozdział 10

Społeczny Inspektor Pracy.....................................................

54

 

Dział V – UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział 1

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły..............................

55

Rozdział 2

Obowiązek szkolny.................................................................

56

Rozdział 3

Prawa i obowiązki ucznia.......................................................

58

Rozdział 4

Nagrody i kary........................................................................

59

 

 

Dział VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.............................. 62

 

Dział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 

§1

 

 1. Postanowienia statutu szkoły zapewniają realizację zadań szkoły określonych w Ustawie
  o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności dotyczących:

 1. umożliwienia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 2. umożliwienia absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 3. kształtowanie środowiska wychowawczego.

 1. Statut określa:

 1. nazwę szkoły,

 2. cele i zadania szkoły,

 3. zadania zespołów nauczycielskich,

 4. zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 5. formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
  lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

 6. organizację współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

 7. organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

 8. szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

 1. dyrektor szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski,

 1. zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi,

 2. organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela-bibliotekarza oraz zasady współpracy biblioteki szkolnej z organami szkoły, uczniami, nauczycielami i rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia, innymi bibliotekarzami oraz instytucjami pozaszkolnymi,

 3. zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 4. prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji
  o Prawach Dziecka oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,

 5. rodzaje nagród i kar wobec uczniów.

 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7.09.1991r o systemie Oświaty
  z uwzględnieniem wszystkich późniejszych zmian (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572
  z późn. zm.),

 2. SZKOLE – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu,

 3. KURATORZE – należy przez to rozumieć Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – kuratora Oświaty województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy,

 4. DYREKTORZE, WICEDYREKTORZE, RADZIE PEDAGOGICZNEJ, RADZIE RODZICÓW, SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM – należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

 5. NAUCZYCIELU – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman,

 6. WYCHOWAWCY – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

 7. RODZICACH – należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu,

 8. UCZNIACH – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 16
  im. Wandy Szuman w Toruniu,

 9. STATUCIE – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu,

 10. PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo
  i specjalistyczną pomoc.

  1. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim społecznościom szkoły.

 

 

Rozdział 2

 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

 

§2

 

 1. Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu jest szkołą publiczną.

 2. W skład Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi.

 3. Zespół Szkół nr 16 w Toruniu prowadzi Oddziały Przedszkolne dla dzieci 6-letnich.

 4. Siedziba szkoły znajduje się w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 2.

 5. Organem prowadzącym szkołę jest Prezydent Miasta Torunia, który jest również organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku
  do decyzji wydawanych przez dyrektora.

 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest kurator Oświaty województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

 

§3

 

 1. Ustalona nazwa Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 2. Oprócz nazwy Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu na pieczęciach i stemplach używa się nazw poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§4

 

 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi – 6 lat w szkole podstawowej z podziałem na dwa etapy edukacyjne: Etap I – kształcenie zintegrowane (3 lata), Etap II – nauczanie przedmiotowe (3 lata) i kończy się sprawdzianem, w gimnazjum 3 lata
  i kończy się egzaminem.

 2. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. izb lekcyjnych,

 2. pracowni przedmiotowych,

 3. biblioteki,

 4. obiektów sportowo-rekreacyjnych,

 5. stołówki,

 6. gabinetu pielęgniarki szkolnej,

 7. świetlicy.

 1. Sprzęt i pomoce powierza się opiece nauczycieli i osób pracujących w tych pomieszczeniach. Osoba, której powierzono sprzęt i pomoce ponosi odpowiedzialność materialną.

 

§5

 

Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, albo na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad egzaminów §27.

 

§6

 

 1. Na zasadach określonych w art.56 ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia
  i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

 2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§7

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 2. W szkole mogą być tworzone „Rachunki Pomocnicze Darowizn” oraz „Rachunek dochodów własnych”.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§8

 

 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§9

 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3

 

Cele i zadania szkoły

 

§10

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydawanych
  na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

 2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając
  ich indywidualne potrzeby i zainteresowania, a także ich możliwości psychofizyczne.

 

§11

 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

 

§12

 

 1. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 2. Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze poprzez:

 1. udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, czyniąc odpowiedzialnym za realizację tego zadania pedagoga szkolnego, psychologa i wychowawców klas,

 2. prowadzenie zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 3. tworzenie klas integracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami szkoły (w szczególności dla dzieci niewidomych, słabo widzących i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim),

 4. realizowanie programów klas autorskich, dopuszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 7. tworzenie szkolnego zestawu programów nauczania uwzględniającego potrzeby uczniów i możliwości szkoły (w tym wprowadzenie dodatkowego języka obcego),

 8. tworzenie zespołów nauczycielskich.

 1. Szkoła współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania, dzięki którym może realizować zadania rozszerzonej opieki wychowawczej i opiekuńczej.

§13

 

 1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 2. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, konkursów przedmiotowych,

 3. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom niepełnosprawnych i mającym trudności
  z opanowaniem treści programu nauczania,

 4. zajmuje się wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od ich szóstego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.

 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 3. Szkoła zapewnia rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych
  i sportowych.

 

§14

 

 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań, określonych
  w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, stosownie
  do warunków szkoły i wieku uczniów,

 2. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

 3. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

 4. sprzyja zachowaniom proekologicznym,

 5. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej,

 6. szanuje indywidualność uczniów, ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły
  i środowiska,

 8. wdraża do dyscypliny i punktualności.

 1. Szkoła wypracowuje i realizuje program profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 2. Szkoła prowadzi specjalistyczne zajęcia integracyjne.

 

§15

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

 1. ścisłym respektowaniu obowiązującym w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

 2. sprawowaniu indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, potrzebującymi takiej opieki.

 

§16

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

 1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

 2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§17

 

 1. Szczególną opieką szkoła otacza uczniów niepełnosprawnych organizując
  dla nich odpowiednią pomoc w poruszaniu się po budynku szkoły oraz formy zajęć umożliwiające pobieranie nauki.

 2. Szkoła organizuje naukę w klasach integracyjnych.

 3. Wychowawcy klas integracyjnych przy współudziale pedagoga, psychologa, lekarza
  i rodziców ucznia organizują odpowiednie formy opieki nad uczniami zakwalifikowanymi do klas integracyjnych.

 4. Uczniom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 5. W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela specjalistę współorganizującego kształcenie integracyjne posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne.

 6. Szkoła zatrudnia pracownika obsługi na etacie „pomoc nauczyciela”, którego głównym zadaniem jest pomoc przy dzieciach niepełnosprawnych.

 7. W szkole może być utworzony etat specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne.

 

§18

 

 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
  i możliwości kadrowe.

 2. W czasie przerw międzysekcyjnych uczniowie przebywają w budynku szkolnym
  lub na boiskach pod opieką nauczycieli pełniących dyżur.

 3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 1. dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 7.50,

 2. miejsce i czas dyżurowania są oznaczone symbolami i ujęte w harmonogramie dyżurów,

 3. dyżur podczas przerw rozpoczyna się równocześnie z dzwonkiem na przerwę i trwa
  do wejścia na lekcje wszystkich uczniów,

 4. nauczyciele dyżurujący na boisku wchodzą do szkoły po wejściu do budynku wszystkich uczniów,

 5. nauczyciel nauczania zintegrowanego wypuszczający klasę na przerwę staje się
  od tej chwili nauczycielem dyżurującym (dyżury wg. harmonogramu obowiązują przed rozpoczęciem zajęć o godz. 7.50 oraz w czasie przerwy obiadowej),

 6. dyżur należy pełnić w sposób czynny, zwracając szczególną uwagę na:

 1. bezpieczeństwo dzieci (dzieci nie biegają, nie biją się, nie siadają na parapetach
  i poręczach, nie otwierają okien, nie siadają na schodach i nie tamują ruchu itp.),

 2. wychodzenie uczniów poza teren szkoły,

 3. przebywanie uczniów w dostępnych dla nich miejscach (uczniowie nie mogą bawić się w szatniach oraz uczniowie klas IV-VI i gimnazjum nie mogą przebywać
  w części, gdzie uczą się dzieci klas I-III SP i oddziałów przedszkolnych),

 4. ład i porządek w czasie ustawiania się dzieci w wyznaczonych do tego miejscach,

 5. zorganizowanie wejścia uczniów do szkoły i sal bez przepychania się.

 1. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek wypadku, któremu uległo dziecko w czasie przerwy, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest zaopiekować się tym dzieckiem i zgłosić wypadek dyrektorowi.

 2. Po dzwonku na lekcje uczniowie pozostają pod opieką jednego z nauczycieli dyżurujących na danej kondygnacji – nazwisko nauczyciela dyżurującego po dzwonku w harmonogramie dyżurów będzie oznaczone określonym kolorem.

 3. Potrójny dzwonek na przerwę oznacza, że dzieci pozostają w szkole i nie wychodzą na boisko. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku przy basenie pełni go wtedy w szatni,
  a nauczyciel pełniący dyżur na boisku przy wejściu głównym nie wypuszcza uczniów
  z budynku.

 4. Za nauczycieli nieobecnych dyżur pełnią nauczyciele, którzy otrzymali za nich zastępstwa (czynią to na przerwie po zastępstwie) lub wyznaczeni przez dyrektora.

 

§19

 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.

 

§20

 

 1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:

 1. udzieleniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej pomocy finansowej,

 2. zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego
  oraz nauczycieli terapeutów,

 3. udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw
  do ewentualnego dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

 1. Pomoc finansową przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§21

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli prowadzącego zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. z urzędu,

 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

 3. na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski, o których mowa w pkt.4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 2. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

 

 

Rozdział 4

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

§22

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
  przez nauczycieli poziomu wiedzy, postępów w nauce i umiejętności w stosunku
  do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.

 2. Szczegółowe cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy.

 3. Oceny z religii albo etyki regulowane są odrębnymi przepisami.

 

§23

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są o:

 1. sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkole,

 2. wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

 3. sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,

 4. obowiązującym wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

 5. kryteriach oceniania zachowania,

 6. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 7. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 8. skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania, która może mieć wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub nie ukończenie szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi lub po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania,

 9. zasadach ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.

 1. Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

§24

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
  w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, a klasyfikowanie roczne w ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym.

 2. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną w klasach IV-VI szkoły podstawowej
  i w gimnazjum wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
  na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych, przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć oraz minimum czterech ocen cząstkowych, przy dwóch i więcej godzinach lekcyjnych, przypadających z danego przedmiotu
  w tygodniu.

 3. W klasach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel przedmiotu
  po zasięgnięciu opinii nauczyciela specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne.

 4. W sytuacji, gdy przedmiotu uczy dwóch lub więcej nauczycieli ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna musi być uzgodniona przez tych nauczycieli.

 5. Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 6. W klasach I-III obowiązuje jedna ocena opisowa z osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

 7. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

 9. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić
  o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 10. Oceny końcowe (semestralne) uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym z religii albo etyki wlicza się do średniej ocen.

 11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
  na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 12. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne klasyfikacyjne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

2) jeżeli ponadto uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum przystąpi odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 12 pkt.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§24a

 

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 2. Nawet niewielkie postępy ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym ocenia się pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania.

 6. Ocenianie i klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na sporządzeniu dla tego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym.

 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
  z jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 8. O ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
  z rodzicami (prawnymi opiekunami).”

 

§25

 

 1. Począwszy od klasy IV w szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących
  i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych:

 1. stopień celujący 6,

 2. stopień bardzo dobry 5,

 3. stopień dobry 4,

 4. stopień dostateczny 3,

 5. stopień dopuszczający 2,

 6. stopień niedostateczny 1.

 1. Dla ocen bieżących można stosować znaki informacyjne w postaci „+” i „-”.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki
  i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, o ile jest to pierwsza lub ostatnia ich lekcja, mogą zostać zwolnieni z tych zajęć na pisemną prośbę rodzica skierowaną do dyrektora szkoły.

 6. W szkole obowiązuje następująca skala śródrocznych i rocznych ocen zachowania ucznia:

 1. wzorowe,

 2. bardzo dobre,

 3. dobre,

 4. poprawne,

 5. nieodpowiednie,

 6. naganne.

 

§26

 

 1. Stopnie szkolne są jawne, zarówno dla ucznia jak i rodziców. Nauczyciel, ustalając stopień szkolny, powinien go na prośbę ucznia lub jego rodziców krótko uzasadnić.

 2. W celu poszerzenia form komunikacji z rodzicami, w szkole może funkcjonować dziennik elektroniczny, w którym na bieżąco wpisywane będą oceny uczniów.

 3. Oceny klasyfikacyjne wystawia się nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 4. W razie potrzeby wychowawca z inicjatywy własnej albo na prośbę ucznia
  lub jego rodziców informuje o warunkach dopuszczenia do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego. Szczegółowe warunki określone są w §27, 28, 29 i 30.

 

§27

 

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 2. W przypadku ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
  na jego prośbę lub prośbę rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 3. Uczeń niesklasyfikowany lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły podanie z prośbą
  o egzamin klasyfikacyjny nie później jednak niż do dnia poprzedzającego posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 4. Egzamin klasyfikacyjny za I semestr powinien odbyć się nie później niż do końca marca.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz dyrektora szkoły.

 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem ust. 7.

 9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 10. Zagadnienia do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia, dołączając szczegółowe wymagania na daną ocenę, które przedstawia uczniowi przed egzaminem.

 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz szczegółowe kryteria wymagań na daną ocenę.

 

§28

 

 

 1. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się także do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia realizującego indywidualny tok lub program nauki albo spełniającego obowiązek nauki poza szkołą.

 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§29

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich..

 3. W czasie trwania egzaminu poprawkowego ucznia rodzic jest zobowiązany do obecności
  w szkole.

 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, który egzamin
  ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –
   jako przewodniczący,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

   1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje
    jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

   2. Przewodniczący komisji przedstawia uczniowi przed egzaminem szczegółowe kryteria wymagań na ocenę wyższą.

   3. Pytania (ćwiczenia praktyczne) do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a zatwierdza przewodniczący komisji.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

  1. skład komisji,

  2. termin egzaminu,

  3. pytania egzaminacyjne,

  4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz szczegółowe kryteria wymagań na daną ocenę.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§29a

 

 1. Uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniowski pod opieką nauczyciela
  i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego,

 2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,

 3. wykonanie zaplanowanych działań,

 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na wniosek rodzica.

 6. W przypadkach, o których mowa w ust.9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§30

 

 1. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, jeśli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna lub semestralna z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zaniżona.

 2. Uczeń traci prawo do egzaminu sprawdzającego, jeśli otrzymał z zachowania ocenę nieodpowiednią lub naganną, a także wykazywał lekceważący stosunek do zajęć edukacyjnych udokumentowany odpowiednimi wpisami w dzienniku lekcyjnym.

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców skierowaną do dyrektora szkoły najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 2. Decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu prośby należy do dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli uczących ucznia.

 3. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza się najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

 4. Egzamin sprawdzający obejmuje swoim zakresem treści kształcenia zawarte w programie nauczania.

 5. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

 3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

  1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Na jego miejsce dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

  2. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
   z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  3. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu

 5. ocenę ustaloną przez komisję.

  1. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§31

 

 1. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na oceny z poszczególnych przedmiotów.

 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 3. Trzykrotne otrzymanie rocznej oceny nagannej ze sprawowania w danej szkole jest równoznaczne z powtarzaniem klasy a w przypadku ucznia klasy programowo najwyższej
  z nieukończeniem szkoły, bez względu na uzyskane oceny z przedmiotów.

 4. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o przestrzeganiu przez niego statutu szkoły i innych przepisów wewnętrznych, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska oraz poszanowaniu tradycji szkoły i jej zwyczajów, postawie wobec innych, kulturze osobistej.

 5. Elementami podlegającymi opinii są:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 4. dbałość o honor i tradycje szkolne,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno-obsługowych szkoły, biorąc pod uwagę samoocenę ucznia.

 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 3. Wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom informację w formie pisemnej
  o przewidywanej ocenie zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 4. Rodzice mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni
  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania.

 5. Wniosek o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania rozpatruje zespół powołany
  przez dyrektora szkoły w składzie:

 1. wychowawca klasy,

 2. pedagog szkolny,

 3. zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących w tej klasie),

 4. przedstawiciel samorządu klasowego).

 1. Powołany zespól analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:

 1. rodzinne,

 2. zdrowotne.

  1. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:

 1. otrzymał naganę dyrektora szkoły,

 2. bierze udział w kradzieżach

 3. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenia, zastraszenie,

 4. rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

 5. wagaruje.

 1. W oparciu o opinię powołanego zespołu, wychowawca ponownie ustala roczną ocenę zachowania.

 2. Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania jest oceną ostateczną, jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki zawarte w ust.6.

 

§32

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
  że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
  tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

   1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
    w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt.1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 2. W skład komisji wchodzą:

  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących
  takie same zajęcia edukacyjne,

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie,

 4. pedagog,

 5. psycholog,

 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 7. przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
  tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zastrzeżeniem §29 ust.1.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  1. skład komisji,

  2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1,

  3. zadania (pytania) sprawdzające,

  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

  1. skład komisji,

  2. termin posiedzenia komisji,

  3. wynik głosowania,

  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, którym mowa w ust.7 pkt.1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§33

 

    1. Informacje o postępach ucznia rodzic uzyskuje podczas zebrań z wychowawcą klasy
     oraz konsultacji indywidualnych.

    2. W przypadku zdarzeń negatywnych z udziałem ucznia rodzic jest proszony o kontakt
     ze szkołą w terminie ustalonym przez obie strony.

 1. Na każde konsultacje wychowawcy przygotowują wykaz ocen cząstkowych
  z poszczególnych przedmiotów.

 2. Na dwa tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną, wychowawca klasy na zebraniu rodziców ucznia powiadamia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania. Podczas zebrania lub indywidualnego spotkania z wychowawcą rodzice zobowiązani
  są do pisemnego potwierdzenia otrzymanej informacji.

 3. Nieobecność rodziców na zebraniu nie zwalnia go z obowiązku uzyskania informacji
  o przewidywanych ocenach dziecka.

 4. Nie zapoznanie się rodziców z przewidywanymi dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną ocenę.

 

 

Rozdział 5

 

Współpraca z rodzicami

 

§34

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą we wszystkich sferach działalności szkoły: kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki uczniów. Rodzice współdziałają
  ze szkołą poprzez udział w pracach Rady Rodziców.

 2. Rodzice maja prawo do:

  1. znajomości zadań oraz zamierzeń edukacyjnych w szkole i klasie,

  2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności
   w nauce i zachowaniu,

  3. zapoznania się z obowiązującym szkolnym programem nauczania oraz programem wychowawczym i programem profilaktyki,

  4. znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi kryteriami ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania
   i promowania uczniów,

  5. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  6. wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
   za pośrednictwem Rady Rodziców,

  7. wyrażania opinii na temat wycieczek szkolnych,

  8. wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych,

  9. występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania,

  10. występowania z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej klasyfikacyjnej oceny końcowej z zajęć edukacyjnych,

  11. występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, końcowej oceny zachowania,

  12. uzyskania porady pedagoga szkolnego, psychologa i poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia konieczności pomocy dziecku,

  13. do korzystania z pomocy poradni specjalistycznej i przedstawiania ich opinii i zaleceń w szkole.

  1. Rodzice zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego,

 2. informowania do 30 września danego roku szkolnego o zmianach dotyczących spełniania obowiązku szkolnego,

 3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły. W sytuacji nierealizowania tego zobowiązania wszczęta zostanie procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego,

 4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

 5. przekazywania informacji na temat zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ
  na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole,

 6. usprawiedliwiania minimum na jeden dzień przed planowaną nieobecnością dziecka
  w szkole,

 7. zgłaszania nieobecności dziecka w szkole w danym dniu do godziny 12 osobiście
  lub telefonicznie,

 8. usprawiedliwiania nieobecności dziecka w ciągu pięciu dni od powrotu dziecka do szkoły

 9. brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności szkolnej lub mieniu szkolnemu,

 10. zapoznania się ze statutem szkoły i respektowania jego ustaleń.

  1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami: indywidualne, comiesięczne konsultacje
   oraz zebrania wszystkich rodziców.

  2. Harmonogram spotkań z rodzicami ustala się na początku każdego roku szkolnego podając do publicznej wiadomości.

 

 

 

Dział II

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 1.  

Zagadnienia podstawowe

§35

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 2. Organy, o których mowa w ust.1 mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§36

 

Szkołą kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektorów.

 

§37

 

Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§38

 

W szkole działają organy Samorządów Uczniowskich (szkoły podstawowej i gimnazjum), Rada Rodziców, może zostać powołana Rada Szkoły.

 

§39

 

 1. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust.1 dyrektor
  nie rzadziej niż dwa razy w roku, organizuje spotkania z Radą Rodziców i przedstawicielami Samorządów Uczniowskich.

 

§40

 

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organów kolegialnych Samorządów Uczniowskich, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący szkołę.

 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

 

§41

 

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa
art.41 ust.3 ustawy.

 

§42

 

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami
  oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy
  do dyrektora.

 2. Przepis §39 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§43

 

 1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postanowień uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

  1. odpowiedzialności dyscyplinarnej,

  2. odpowiedzialności porządkowej,

  3. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

Rozdział 6

 

Dyrektor szkoły

 

§44

 

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

 

§45

 

 1. Do zadań dyrektora należy nadzorowanie pracy szkoły.

 2. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 3. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

§46

 

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

  1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
   i promocji uczniów,

  2. przyjmowanie dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum,

  3. decydowanie o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkoły,

  4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  5. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką
   nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

  6. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 2. w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowanie projektów planów pracy szkoły,

 2. opracowanie arkusza organizacji szkoły,

 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

 1. w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie planu finansowego szkoły,

 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej
  i Radzie Rodziców,

 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

 1. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

 2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,

 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli
  oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

 6. organizowanych okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 1. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 2. zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

 4. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
  i powszechnej samoobrony.

 

§47

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. Dyrektor w szczególności:

  1. decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom
   i innym pracownikom szkoły,

  3. decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
   i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

  4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

  5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi aktualnie działającymi
   na terenie szkoły, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, w szczególności zasięga opinii w sprawach organizacji szkoły, regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,

  6. ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego dodatku motywacyjnego,

  7. ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami,

  8. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§48

 

Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz oraz – w sprawach wynikających
z ustawy organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu
Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

§49

 

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§50

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organami Samorządów Uczniowskich.

 2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych
  z podmiotami, o których mowa w szczególności:

 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności szkoły,

 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły.

 

 

Rozdział 7

 

Inne stanowiska kierownicze

 

§51

 

 1. W szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze:

  1. wicedyrektorzy – w liczbie i na zasadach określonych przez organ prowadzący szkołę,

  2. kierownik świetlicy.

 1. Powierzenie tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.

 

§52

 

 1. Do kompetencji wicedyrektorów należy:

 1. przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:

  1. planu pracy szkoły oraz działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej,

  2. programu wychowawczego szkoły,

  3. harmonogramu uroczystości i imprez,

  4. programów nauczania z poszczególnych przedmiotów,

  5. informacji o nadzorze pedagogicznym w przydzielonym zakresie,

  6. zakresów zadań i czynności dodatkowych nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny,

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi
  przez dyrektora szkoły nauczycielami,

 2. nadzorowanie organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych,

 3. badanie jakości pracy szkoły w przydzielonym zakresie,

 4. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

 5. kierowanie komisją do planu lekcyjnego szkoły,

 6. opracowanie planu dyżurów nauczycieli,

 7. organizowanie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu,

 8. kierowanie sprawnym przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych i konkursów,

 9. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zajęciami pozalekcyjnymi, samorządami uczniowskimi oraz działalnością prozdrowotną, ekologiczną i turystyczno-rekreacyjną szkoły,

 10. wykonywanie innych zadań, zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających
  z bieżących potrzeb szkoły.

 1. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów określa dyrektor, powierzając
  to stanowisko.

 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa wicedyrektorów obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 

 

Rozdział 8

 

Rada Pedagogiczna

 

§53

 

W szkole działa Rada Pedagogiczna.

 

§54

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek
  Rady Pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania uczniów, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły,
  po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń
  Rady Pedagogicznej,

 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

 3. kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej
  oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

§55

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 5. podejmowanie uchwał zobowiązujących dyrektora szkoły do złożenia wniosku
  do kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu szkoły, gdy możliwości kar (określone w statucie) zastosowane w stosunku do ucznia zostały wyczerpane,

 6. zatwierdzania programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,

 7. uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. powierzanie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

 2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

 3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie
  z tych stanowisk,

 4. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,

 5. projekt planu finansowego szkoły,

 6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 7. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 8. szkolny zestaw programów nauczania,

 9. wnioski o zezwolenie na indywidualny program (tok) nauki uczniów,

 10. wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników w sprawie przyznania uczniom nagród (wyróżnień) oraz wymierzania kar,

 11. przedstawione przez dyrektora ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 12. podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie
  do art.56 ustawy,

 13. wnioski dyrektora o przeniesienie do szkoły (oddziału) przysposabiającego do zawodu uczniów, którzy nie rokują ukończenia szkoły.

 1. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

 2. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

 2. deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także sformułowane w przepisach prawa szkolnego zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
  oraz Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności:

 1. uchwala i nowelizuje statut,

 2. występuje z odwołaniem od decyzji kuratora w sprawie uchylenia statutu
  albo niektórych postanowień.

 

 

Rozdział 9

 

Rada Szkoły

 

§56

 

W szkole może zostać powołana Rada Szkoły zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 10

 

Rada Rodziców

 

§57

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców.

 2. Rodzice uczniów oddziału wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela
  do Rady Rodziców. Radę Rodziców tworzą reprezentanci poszczególnych klas.

 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

 5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem.

 6. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§58

 

 1. Radę Rodziców zwołuje:

 1. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Rodziców – dyrektor,

 2. w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców zgodnie z regulaminem.

 1. Zwołanie Rady Rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu
  oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie spotkania, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W razie, gdy spotkanie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia
  o tym dyrektora.

 2. Drugi termin zgromadzenia Rady Rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu
  na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

§59

 

 1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

 2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

  1. dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor,

  2. osoby zaproszone przez Radę Rodziców,

  3. osoby dopuszczone do udziału przez Radę Rodziców.

 1. Obrady Rady Rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego, co najmniej:

  1. termin i miejsce obrad,

  2. stwierdzenie prawomocności (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

 1. listę rodziców uczestniczących w obradach oraz listę innych uczestników obrad Rady,

 2. przyjęty porządek obrad,

 3. treść podjętych uchwał,

 4. podpisy prowadzącego i protokolanta.

§60

 

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności, co najmniej (quorum):

 1. połowy rodziców w pierwszym terminie,

 2. ¼ rodziców – w drugim terminie.

 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

 2. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą quorum, o jakim mowa w ust.1 pkt.1, oznacza udział rodziców w obradach w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu rodziców.

 

§61

 

Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności w sprawie utworzenia
Rady Szkoły.

 

§62

 

 1. Zadania Rady Rodziców:

 1. uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady,

 1. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

 2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
  oraz ich środowiska, obejmujący wszystkie treści skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 1. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

 2. opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

 3. opiniuje plan nadzoru pedagogicznego,

 4. opiniuje sprawozdanie z działalności szkoły,

 5. opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,

 6. uchwala roczny plan pracy,

 7. pomaga dyrektorowi w pozyskiwaniu środków specjalnych dla szkoły,

 8. współpracuje z Organami szkoły,

 9. występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 10. w szczególnych przypadkach występuje do przewodniczących innych organów szkoły
  o zwołanie zebrań tych organów z udziałem Rady Rodziców,

 11. informuje o swojej działalności każdego z rodziców, który się o to zwróci,

 12. opracowuje sprawozdania końcowe (roczne) ze swojej działalności i przedstawia
  je na końcowych zebraniach klasowych,

 13. dofinansowuje, w miarę posiadanych środków, wycieczki klasowe, nagrody dla uczniów i imprezy szkolne.

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

 3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

 

Rozdział 11

 

Samorząd Uczniowski

 

§63

 

 1. W szkole działają Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 2. Wszyscy uczniowie poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu tworzą
  z mocy prawa własne Samorządy Uczniowskie.

 

§64

 

 1. Organy Samorządów Uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

 2. wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

 3. sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

 1. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności
  wobec organów szkoły.

 

§65

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
  Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
  oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§66

 

 1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

 2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

 3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu
  na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

 5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu zawierającego,
  co najmniej:

  1. termin i miejsce Zgromadzenia,

  2. stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności
   w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

  3. listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia

  4. przyjęty porządek obrad,

  5. treść podjętych uchwał,

  6. podpisy prowadzącego i protokolanta.

 1. Uchwały zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale
  w głosowaniu, co najmniej (quorum):

 1. połowy uczniów – w pierwszym terminie Zgromadzenia,

 2. ¼ uczniów – w drugim terminie Zgromadzenia.

 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

 2. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą quorum o jakim mowa w ust.6 pkt.1, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu uczniów.

 3. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych
  do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

 

§67

 

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach. Przepisy §65 stosuje się odpowiednio.

 

§68

 

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów
oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§69

 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.

 

§70

 

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
  i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianym wymaganiami,

 2. prawo do opiniowania programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,

 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 4. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem,

 7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Rozdział 12

 

Zasady współdziałania organów szkoły
oraz rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy nimi

 

§71

 

 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania dzieci i młodzieży, rozwiązywania wszystkich istotnych problemów.

 2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor placówki, który:

 1. zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych w statucie i odpowiednim regulaminie,

 2. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych
  i podejmowanych działaniach i decyzjach,

 3. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

 1. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

 2. Wszelkie uwagi, wnioski i opinie, formułowane przez wszystkie organy szkoły, a kierowane pod adresem dyrektora szkoły i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny
  w ramach ich kompetencji wymagają formy pisemnej.

 3. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów, jeśli ich regulaminy dopuszczają taką możliwość.

 

§72

 

 1. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami szkoły odbywa się w miarę możliwości wewnątrz placówki.

  1. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych organy szkoły powinny je rozwiązywać kierując się dobrem szkoły, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe środki
   w celu uzyskania ustaleń zadowalających strony.

  2. W sytuacji braku porozumienia:

  1. spory pomiędzy Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną - rozstrzyga dyrektor szkoły,

  2. spory wynikłe pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim a dyrektorem szkoły – rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.

  1. Spory pomiędzy organami szkoły po wyczerpaniu innych możliwości rozstrzyga kurator.

 

§73

 

 1. Konfliktem wewnątrzszkolnym nazywa się sytuację sporną pomiędzy:

 1. uczniami,

 2. uczniem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły,

 3. rodzicem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły,

 4. nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, nauczycielem a innym pracownikiem szkoły,

 5. uczniem lub rodzicem a dyrektorem,

 6. nauczycielem a dyrektorem,

 1. Uczestnicy konfliktu zobowiązani są w pierwszej kolejności do podjęcia próby
  jego rozwiązania ugodowo pomiędzy sobą.

 2. W sytuacji braku porozumienia:

 1. konflikt pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca klasy,

 2. konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozwiązują wspólnie wychowawcy tych klas,

 3. konflikt między klasą a nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozstrzyga wychowawca klasy,

 4. konflikt między uczniem lub klasą a wychowawcą rozstrzyga pedagog, psycholog
  lub koordynator do spraw bezpieczeństwa,

 5. konflikt pomiędzy uczniem lub rodzicem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy,

 6. konflikt pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły lub nauczycielem a innym pracownikiem szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły,

 7. konflikt pomiędzy uczniem lub rodzicem a dyrektorem szkoły, po wyczerpaniu możliwości rozwiązuje organ nadzorujący lub prowadzący szkołę,

 8. konflikt pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z jego rozwiązaniem, zainteresowane strony mogą zgłosić
  do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę.

 1. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w sytuacjach zawartych w ust.3 pkt.1–5 wychowawca lub strony konfliktu mogą zwrócić się o pomoc w kolejności:

 1. do pedagoga, psychologa szkolnego lub koordynatora do spraw bezpieczeństwa,

 2. wicedyrektora danego etapu edukacyjnego,

 3. dyrektora szkoły,

 4. do kuratorium Oświaty lub Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

 1. Konflikt zgłaszany jest przez zainteresowaną stronę w terminie do 14 dni od jego zaistnienia.

 2. Osoby odpowiedzialne za rozwiązanie sporów dokonują tego w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

 3. Konflikty ujęte w ust.1 pkt.4–6 zainteresowane strony zgłaszają w formie pisemnej
  do dyrektora szkoły.

 4. Decyzja dotycząca rozwiązania konfliktu ust.1 pkt.4–6 wydawana jest w formie pisemnej przez dyrektora szkoły w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku konfliktu ust.1 pkt.4–6 zainteresowane strony mogą zwrócić się o pomoc
  do związków zawodowych.

 6. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z jego rozwiązywaniem, zainteresowane strony mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę.

Dział III

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 1.  

 

Planowanie działalności szkoły

 

§74

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§75

 

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalane
przez dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

 1. szkolny plan nauczania,

 2. arkusz organizacji szkoły,

 3. tygodniowy rozkład zajęć.

 

§76

 

Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego
oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

 

§77

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowywany na podstawie szkolnego planu nauczania z uwzględnieniem planu finansowego szkoły.

 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.

 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§78

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§79

 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

 1.  

 

Podstawowe formy działalności edukacyjnej

 

§80

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.

 4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne: dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę (obiadową) - dwudziestominutową.

 1. Oddział można dzielić na grupy z języków obcych i informatyki powyżej 24 uczniów,
  w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy
  na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 3. W klasach kształcenia zintegrowanego i w oddziałach przedszkolnych prowadzi się zajęcia edukacyjne w systemie zintegrowanym, gdzie przerwy międzysekcyjne ustala nauczyciel.

 4. Czas trwania jednostki zajęć w klasach kształcenia zintegrowanego trwa nie dłużej
  niż 60 minut zaś w oddziałach przedszkolnych nie dłużej niż 30 minut.

 

§81

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów
  z tych oddziałów byłaby niższa niż 20.

 3. W oddziałach przedszkolnych liczba dzieci w grupie wynosi 25. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą wychowawcy i dyrektora szkoły oddział przedszkolny może liczyć więcej dzieci.

 4. W klasie integracyjnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20, w tym 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W wyjątkowych sytuacjach
  za zgodą wychowawcy i dyrektora szkoły klasa integracyjna może liczyć więcej uczniów.

 5. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy.

 6. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględnić zasady wynikające
  z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.

 

 

 1.  

 

Organizacja zajęć nadobowiązkowych

 

§82

 

 1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych,
  a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 2. Zajęcia, o których mowa w pkt.1 są organizowane lub współorganizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 3. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie kół i zespołów zainteresowań.

 4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań ustalana jest przez dyrektora szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych finansowanych z Funduszu Rady Rodziców określa corocznie dyrektor, po zaopiniowaniu projektu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

 

 1.  

 

Finansowanie zajęć nadobowiązkowych

 

§83

 

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub rodziców szkoła może zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze środków rodziców. Przepis §82 ust.5 stosuje się odpowiednio.

 

 

 1.  

 

Organizacja zajęć z religii albo etyki

 

§84

 

 1. W szkole jest organizowana w ramach planu zajęć nauka religii albo etyki dla uczniów, których rodzice wyrażą życzenie.

 2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w lekcjach religii albo etyki nie może być przedmiotem dyskryminacji lub nietolerancji.

 3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii albo etyki, o ile jest to pierwsza
  lub ostatnia ich lekcja, mogą zostać zwolnieni z tych zajęć na pisemną prośbę rodzica skierowaną do dyrektora szkoły. Jeśli lekcja religii albo etyki odbywa się jako kolejna lekcja w planie, uczniowie mają obowiązek przebywania na terenie szkoły - w świetlicy
  albo bibliotece szkolnej.

 4. Szkoła umożliwia uczniom udział w rekolekcjach wielkopostnych.

 

 

 1.  

 

Organizacja wycieczek

 

§85

 

 1. Ustala się następujące, podstawowe zasady organizacyjno-porządkowe sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

  1. zgodę na zorganizowanie wycieczek wydaje dyrektor szkoły,

  2. dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien być wyznaczony przez organizatorów kierownik, a w miarę potrzeby
   także i opiekunowie; osoby te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa,

  3. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły w obrębie miasta Torunia, bez korzystania z publicznych środków transportu opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów;
   z korzystaniem z publicznych środków lokomocji – jedna osoba nad grupą
   do 15 uczniów,

  4. w przypadku wycieczki przedmiotowej lub turystyczno – krajoznawczej udającej się poza Toruń obowiązują poniższe zasady:

 1. dokumentację wstępną wycieczki jej organizator składa dyrektorowi na 2 tygodnie przed planowaną wycieczką; opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą
  do 15 uczniów (jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej), a kierownik winien mieć odpowiednie przygotowanie,

 2. kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wyjazdu,

 3. każdy wyjeżdżający uczeń musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na wyjazd
  oraz zapoznać się z regulaminem wycieczki.

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wycieczek krajoznawczych (miejscowych i zamiejscowych), a także zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

 

 1.  

 

Tryb kierowania uczniów do gimnazjów przysposabiających do pracy

 

§86

 

 1. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończenia 15 roku życia
  nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być kierowani do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

 2. Decyzję o skierowaniu ucznia do gimnazjum, o którym mowa w §86 ust.1 podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się
  z sytuacją i możliwościami ucznia uwzględniając opinię lekarską oraz opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

 

 

 1.  

 

Praktyki pedagogiczne

 

§87

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą.

 

 

 1.  

 

Egzaminy eksternistyczne

 

§88

 

W szkole mogą odbywać się zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną egzaminy eksternistyczne z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych
i z zakresu gimnazjum dla dorosłych.

 

 1.  

 

Świetlica szkolna

 

§89

 

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

 2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą dyrektora szkoły.

 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców.

 4. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do ramowego planu uczniów.

 5. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie.

 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia tematyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz stworzone są warunki do odrabiania lekcji pod opieką nauczyciela.

 7. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas w zakresie pomocy
  w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą i logopedą szkolnym w otaczaniu szczególną opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

 8. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim:

  1. organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych,

  2. sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w świetlicy,

  3. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy,

  4. współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

  5. dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy,

  6. prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy,

  7. sprawowanie dyżurów w czasie przerw obiadowych.

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej z dożywianiem przy Zespole Szkół nr 16,

 2. indywidualne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej,

 3. dziennik obecności uczniów w świetlicy,

 4. dzienniki zajęć świetlicy szkolnej.

 

 

 1.  

 

Szkolna biblioteka

 

§90

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 2. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni, a wyposażenie stanowią odpowiednie meble biblioteczne i sprzęt komputerowy, które umożliwiają:

 1. bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie zbiorów,

 2. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 3. korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczalni,

 4. organizację różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej (lekcje, konkursy, wystawy),

 5. przygotowywanie uczniów do samodzielnego korzystania z informacji naukowej.

§91

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie,

 2. nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

 3. inne osoby – za zgodą dyrektora.

  1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

  2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§92

 

   1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

    1. udostępnia zbiory,

    2. opracowuje plany, sprawozdania semestralne, prowadzi dokumentację,

    3. gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami szkoły,

    4. ewidencjonuje, opracowuje, kataloguje, klasyfikuje, konserwuje i dokonuje selekcji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    5. organizuje i prowadzi warsztat informacyjny biblioteki,

    6. współpracuje z nauczycielami przedmiotów i opiekunami kół zainteresowań,

    7. współpracuje z rodzicami uczniów,

    8. współpracuje z bibliotekarzami innych bibliotek oraz instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku,

    9. organizuje i propaguje różne inspiracje czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

    10. realizuje program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w trakcie godzin, które zapewnia dyrektor szkoły,

    11. prowadzi dokumentację.

   2. W bibliotece szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

    1. roczny plan pracy biblioteki,

    2. roczny plan dydaktycznych zajęć bibliotecznych.

    3. dziennik biblioteki szkolnej,

 

§93

 

  1. Biblioteka może współpracować z innymi instytucjami, placówkami i stowarzyszeniami oraz osobami, w szczególności z rodzicami uczniów.

  2. Współpraca polega na:

 1. korzystaniu z różnorodnej pomocy instytucji, placówek i stowarzyszeń, w szczególności wypożyczaniu specjalistycznej literatury oraz podręczników dla uczniów,

 2. udostępnianiu zbiorów i opracowań rodzicom,

 3. poszerzaniu zbiorów o pozycje ofiarowane szkole,

 4. organizowaniu wycieczek do innych bibliotek.

 

§94

 

 1. Biblioteka i czytelnia są czynne w każdym dniu zajęć szkolnych.

 2. Godziny pracy biblioteki i czytelni ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 

 1.  

 

Stołówka szkolna

 

§95

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. W miarę możliwości, za zgodą dyrektora, ze stołówki mogą też korzystać inne osoby.

 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.

 3. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust. 2 składają rodzice lub wychowawcy albo pedagog szkolny.

 4. Dla dzieci z rodzin o niskim dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie istnieje możliwość dotowania obiadów przez MOPR w Toruniu lub GOPS gminy, w obszarze której zamieszkuje uczeń.

 

 

 

Dział IV

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 1.  

 

Zagadnienia podstawowe

 

§96

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

§97

 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

 

§98

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, dbałością o ich bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej uczniów.

 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie
  oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów.

 

§99

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
  oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

  2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

 1. realizację obowiązujących programów nauczania,

 2. stosowanie właściwych metod nauczania,

 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

 1. dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,

 2. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

 3. udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
  o rozpoznane potrzeby uczniów,

 4. uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne w klasie integracyjnej w szczególności należy:

 1. diagnozowanie potrzeb i ocena możliwości ucznia,

 2. prowadzenie zajęć integrujących grupę,

 3. prowadzenie zajęć specjalistycznych uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, np. orientację w przestrzeni, alternatywne metody komunikacji, ruch rozwijający i inne,

 4. prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkoły.

 1. Nauczyciel uczący w klasie integracyjnej w szczególności:

 1. zapoznaje się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego;

 2. współpracuje z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne w zakresie:

  1. wyboru programu nauczania oraz podręczników dla klasy,

  2. opracowania indywidualnego programu edukacyjnego dla dziecka niepełnosprawnego uwzględniającego jego indywidualne możliwości, dostosowane do jego tempa rozwoju i przyswajania wiedzy na bieżąco ewaluowany i modyfikowany,

  3. opracowania programu edukacyjno-terapeutycznego i rewalidacyjnego określającego całość oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki,

  4. ustalenia wiodących metod i form pracy na lekcjach,

  5. opracowania przebiegu (toku) konkretnych zajęć edukacyjnych z uwagi na aktywność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  6. ustalenia kryteriów oceniania uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności podlegających ocenie.

 1. Nauczyciele mają prawo:

 1. do szacunku ze strony wszystkich zarówno dorosłych jak i uczniów, wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,

 2. współdecydowania o wyborze programu nauczania, swobody wyboru metody
  jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

 3. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

§100

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  na zasadach określonych w art. 43 ust.3 ustawy.

 

§101

 

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

 1. pracę własną,

 2. udział w pracach zespołów przedmiotowych,

 3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§102

 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§103

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, a nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół samokształceniowy (przedmiotowy).

 2. Pracą poszczególnych zespołów, o którym mowa w ust.1, kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

 3. Zespoły oddziałowe i przedmiotowe pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły.

 4. Cele i zadania zespołu oddziałowego i przedmiotowego obejmują w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ujednolicenia zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,

 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole lub proponowanych do realizacji
  w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§104

 

Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna
może utworzyć zespół problemowo-zadaniowy, określając szczegółowy zakres działania. Przepisy §103 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań wychowawcy

 

§105

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji,

 2. przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

 1. otacza opieką każdego ucznia,

 2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
  i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 2. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

 3. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

   1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

   2. współdziałania z rodzicami, szczególnie udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

   3. wspierania rodziców w realizowaniu przez nich obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania ich dziecka do szkoły.

 1. Wychowawca w swojej pracy realizuje zadania o charakterze administracyjnym:

 1. prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,

 2. wypisuje świadectwa szkolne,

 3. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,

 4. prowadzi teczkę wychowawcy według obowiązującego w szkole wzoru,

 5. prowadzi inną dokumentację dotyczącą ucznia.

 

§106

 

 1. Realizując zadania wymienione w § 105 ust.2 pkt.5, wychowawca w szczególności organizuje spotkania (zebrania) z rodzicami uczniów, według harmonogramu ustalonego
  na początku roku, co najmniej 2 razy w semestrze.

 2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje dyrektor, na wniosek wychowawcy.

 3. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

 4. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

 5. Innymi formami realizacji zadań wymienionych w §105 ust. 2 pkt.5 są:

  1. rozmowy indywidualne, w tym telefoniczne,

  2. pisma wysyłane przez szkołę,

  3. gabloty informacyjne,

  4. tematyczne spotkania z rodziców z dyrektorem, pedagogiem, terapeutami, przedstawicielami wybranych placówek współdziałających ze szkołą,

  5. wizyty w domach uczniów.

 

§107

 

 1. Wychowawca oraz nauczyciele uczący klasę tworzą zespół wychowawczy.

 2. Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane na podstawie szkolnego programu wychowawczego obejmują:

  1. wstępne rozeznanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych klasy,

  2. właściwe wypełnianie swoich obowiązków w zakresie procesu wychowania poprzez:

 1. ustalenie harmonogramu działań wychowawczych w klasie spójnych z opracowanym przez szkołę programem wychowawczym,

 2. monitorowanie i diagnozowanie skuteczności pracy wychowawczej klasy,
  w tym tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy,

 3. opracowanie różnorodnych narzędzi do monitorowania programu wychowawczego szkoły.

 1. W uzasadnionych przypadkach, wspólnych dla danej grupy wiekowej, nauczyciele uczący na danym poziomie edukacyjnym, mogą tworzyć poszerzony zespół wychowawczy
  w celu podejmowania wspólnych działań dla dobra uczniów.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań nauczyciela specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne

 

§108

 

 1. Do zadań nauczyciela specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne należy:

 1. realizuje i czuwa nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań
  w ramach opracowanego programu edukacyjnego i terapeutycznego,

 2. stosuje specjalne metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,

 3. wykorzystuje pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
  które najczęściej wykonuje sam,

 4. jest współwychowawcą klasy, informuje na bieżąco wychowawcę i pozostałych nauczycieli o pracy uczniów,

 5. udziela pomocy nauczycielom wiodącym tak, aby dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia,

 6. opracowuje wraz z nauczycielami przedmiotu plan pracy z uczniem niepełnosprawnym,

 7. dba o bezpieczeństwo uczniów niepełnosprawnych,

 8. organizuje spotkania z zespołem nauczycieli pracujących w danej klasie, przedstawia sylwetkę psychofizyczną dziecka i udziela fachowych porad do pracy z dzieckiem.
  Jest łącznikiem pomiędzy wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, rodzicami, znając dziecko informuje na bieżąco o jego postępach,

 9. wspiera rodziców, kształtuje prawidłowe postawy rodzicielskie wobec własnego dziecka,

 10. informuje na bieżąco o postępach i problemach, udziela porad związanych
  z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów,

 11. czuwa i wspiera integrację pomiędzy dziećmi z danej klasy oraz w całej szkole,
  aby nie stwarzać integracji pozornej,

 12. aby skutecznie przeciwdziałać integracji pozornej podejmuje następujące działania:

 1. uczestniczy w spotkaniach zespołów przedmiotowych,

 2. dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami na temat metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, radzeniu sobie z różnymi problemami wynikającymi
  w toku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym lub niedostosowanym społecznie,

 3. organizuje szkolenia w ramach zespołów przedmiotowych (samokształceniowych), warsztatów na temat integracji i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  lub niedostosowanym społecznie,

 1. Nauczyciel specjalista współorganizujący kształcenie integracyjne dokumentuje przebieg nauczania ucznia niepełnosprawnego, a w szczególności:

    1. prowadzi ciągłą, diagnostyczną obserwację ucznia,

    2. konstruuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny i wychowawczy dla ucznia niepełnosprawnego na dany rok/etap edukacyjny na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji i własnych obserwacji oraz konsultacji z zespołem ds. integracji,

    3. sporządza oceny postępów i osiągnięć ucznia,

    4. prowadzi teczki uczniów niepełnosprawnych wg obowiązującego w szkole wzoru.

 

 1. Nauczyciel specjalista:

 1. nanosi swój podpis w dzienniku lekcyjnym obok podpisu nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne,

 2. prowadzi dziennik zajęć specjalistycznych kształcenia integracyjnego, który jest częścią dziennika lekcyjnego, wg obowiązującego w szkole wzoru.

 

 

 1.  

 

Zadania zespołów nauczycielskich

 

§109

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
  jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
  oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Przewodniczącym klasowego zespołu wychowawczego jest wychowawca danego oddziału. Do zadań tego zespołu należy:

 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

 2. zapoznanie się z programem wychowawczym danej klasy przedstawionym
  przez jej wychowawcę,

 3. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 4. wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie
  z zasadami zawartymi w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”,

 5. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

 6. współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, socjoterapeutą.

 1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych. Zadaniem zespołu jest:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

 2. wybór programów nauczania oraz modyfikowania ich w miarę potrzeby,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia,

 5. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania.

 1. Zespół kształcenia zintegrowanego tworzą nauczyciele klas pierwszego etapu edukacji (I – III). Do zadań tego zespołu należy:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania,

 2. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 3. opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla I etapu edukacyjnego.

 1. Zespół do spraw integracji na poszczególnych poziomach edukacyjnych tworzą specjaliści pracujący w szkole:

 1. pedagog szkolny,

 2. psycholog,

 3. logopeda,

 4. socjoterapeuta,

 5. nauczyciele specjaliści współorganizujący kształcenie integracyjne,

 6. nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi,

 7. kierownik świetlicy lub nauczyciel oddelegowany przez niego.

 1. Do zadań tego zespołu należy analiza bieżących problemów związanych z nauczaniem
  i wychowaniem integracyjnym w szkole, w tym:

 1. udzielanie konsultacji nauczycielowi specjaliście w sprawie konstruowania indywidualnych programów nauczania,

 2. formułowanie zasad oceniania w przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego,

 3. ustalanie zasad i form współpracy w klasie integracyjnej.

   1. Zespoły problemowo-zadaniowe mogą być tworzone przez nauczycieli lub powołane
    przez dyrektora, jeżeli wymaga tego sytuacja.

   2. Każdorazowo członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego zespołu.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań pedagoga, psychologa, socjoterapeuty i logopedy szkolnego

 

§110

 

 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego, socjoterapeutę i logopedę.

 2. Do zakresu działania pedagoga, psychologa szkolnego i socjoterapeuty należy:

 1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów (zgłaszanych przez wychowawcę), objęcie opieką rodziny uczniów
  po rozpoznaniu warunków rodzinnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

 2. organizowanie i udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

 3. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

 4. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, koordynacja pracy
  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 5. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym
  i resocjalizacyjnym,

 6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  w wychowywaniu dzieci,

 7. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

 8. pedagog, psycholog, socjoterapeuta i logopeda szkolny opracowują na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 9. pod koniec każdego semestru pedagog, psycholog, socjoterapeuta i logopeda szkolny składają sprawozdanie ze swojej pracy,

 10. pedagog, psycholog, socjoterapeuta i logopeda szkolny dokumentują swoją działalność prowadząc dziennik, do którego wpisują tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia
  i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziałają w wykonywaniu swoich zadań,

 11. w ramach realizacji swoich zadań pedagog i psycholog szkolny ściśle współpracują
  z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne,

 12. za zgodą dyrektora pedagog, psycholog, socjoterapeuta i logopeda szkolny mogą współpracować w realizacji swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

 13. szkoła gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, socjoterapeutkę.

 

§111

 

 1. Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. sprawowanie funkcji opiekuńczo – wychowawczej,

 2. rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych we współpracy
  z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, służbą zdrowia, rodzicami,

 3. współdziałanie z instytucjami oświatowymi, poradniami wychowawczymi, organami sądowymi, policją, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

  1. Przeprowadza okresową analizę sytuacji wychowawczej szkoły.

  2. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego w porozumieniu z wychowawcami.

  3. Kontroluje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego we współpracy z wychowawcami klas.

  4. Udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury wychowawczej.

  5. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z dziećmi z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

  6. Działa na rzecz rozwoju nauczania integracyjnego w szkole m.in. przez stały kontakt z klasą.

  7. Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

  8. Prowadzi wśród uczniów preorientację zawodową.

  9. Organizuje pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

  10. Przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu eliminowanie napięcia psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

  11. Organizuje pomoc, dożywianie i opiekę materialną uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, uczniom kalekim i przewlekle chorym.

  12. Wnioskuje o kierowanie uczniów osieroconych do odpowiednich placówek.

  13. Organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 

§112

 

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań w §111 pedagog powinien:

 1. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców,

 2. składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,

 3. prowadzić dokumentację dotyczącą uczniów wymagających szczególnej opieki.

 

§113

 

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,
   w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,

  3. określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
   i nauczycieli,

  4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  5. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

  6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

  7. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego
   i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

  8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów wymagających szczególnej opieki.

 1. Pod koniec każdego semestru psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 2. Działa na rzecz rozwoju nauczania integracyjnego w szkole m. in. przez stały kontakt
  z klasą.

 

§114

 

  1. Do zadań socjoterapeuty w szczególności należy:

 1. diagnozowanie sytuacji ucznia, klasy, rodziny,

 2. opracowywanie programów terapii zależnie od diagnozy indywidualnej ucznia,

 3. organizowanie różnych form socjoterapii dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz uczniów z zaburzeniami zachowania,

 4. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych,

 5. zapobieganie zaburzeniom zachowania uczniów,

 6. inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym ucznia,

 7. wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów,

 8. współpraca z wychowawcami i rodzicami w celu optymalizowania działań terapeutyczno-wychowawczych.

  1. Socjoterapeuta prowadzi dokumentację dotyczącą uczniów wymagających szczególnej opieki.

  2. Pod koniec każdego semestru socjoterapeuta składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

§115

 

 1. Do zadań logopedy w szczególności należy:

 1. diagnozowanie i opracowywanie indywidualnych programów terapii,

 2. kształtowanie umiejętności mówienia i rozumienia mowy u dzieci z wadami słuchu,

 3. korygowanie odstępstwa od normy wymawianiowej (fonetycznej),

 4. wspomaganie ucznia w usuwaniu zaburzeń głosu,

 5. wspomaganie ucznia w usuwaniu trudności w pisaniu i czytaniu na bazie zaburzeń słuchu,

 6. działanie na rzecz rozwoju nauczania integracyjnego w szkole m.in. przez stały kontakt z klasą,

 7. pracowanie na rzecz poszerzania świadomości logopedycznej rodziców – profilaktyka logopedyczna poprzez organizowanie pogadanek, warsztatów, konsultacji indywidualnych,

 8. poszerzanie świadomości logopedycznej pracowników pedagogicznych szkoły poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych, przekazywanie metodyki pracy specjalistycznej w celu wykorzystania tych umiejętności podczas lekcji itp.

 1. Logopeda szkolny prowadzi dokumentację dotyczącą uczniów wymagających szczególnej opieki.

 2. Współpracuje z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole

 

§116

 

 1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa odpowiednio
  dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 2. Do zadań koordynatora zespołu do spraw bezpieczeństwa w szkole w szczególności należy:

 1. kierowanie pracą zespołu do spraw bezpieczeństwa powołanego przez dyrektora szkoły,

 2. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole programu wychowawczego i programu profilaktyki,

 3. opracowanie ramowego planu pracy zespołu,

 4. wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

 5. pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,

 6. współdziałanie w tworzeniu i realizacji planów naprawczych,

 7. współpraca z rodzicami i środowiskiem,

 8. dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną,

 9. promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

 

 1.  

 

Zakres zadań koordynatora do spraw integracji

 

§117

 

 1. W szkole tworzy się stanowisko koordynatora do spraw integracji.

 2. Zadaniem koordynatora jest korelacja działań integracyjnych na poszczególnych poziomach edukacyjnych oraz utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego do spraw integracji.

 

 

 1.  

 

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi

 

§118

 

 1. Do pracowników administracyjnych należą główny księgowy, specjalista do spraw płac, specjalista do spraw kadr, starszy intendent, kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły.

 2. Do pracowników obsługi należą: pomoc nauczyciela, pracownik do spraw lekkich, sprzątaczki, konserwatorzy, ratownik, pracownicy kuchni.

 3. Wymienieni w ust. 1 i 2 zobowiązani są do:

 1. wspomagania nauczycieli w procesie wychowawczo- opiekuńczym na terenie szkoły,

 2. dbania o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

 

§119

 

 1. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:

 1. pomoc dzieciom przy korzystaniu z toalety,

 2. pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych oraz sytuacjach tego wymagających,

 3. pomoc dzieciom w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego.

 

§120

 

     1. Do zadań opiekuna dzieci należy m.in.:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na przejściu dla pieszych przy wejściu głównym do szkoły, a w szczególności:

  1. przebywanie w pobliżu nadzorowanego przejścia dla pieszych na 7 minut
   przed i 7 minut po dzwonkach na lekcje i podczas przerw oraz na 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej o godz. 8.00,

  2. przeprowadzanie przez jezdnię grup dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,

  3. wstrzymywanie ruchu pojazdów w celu umożliwienia pieszym, szczególnie dzieciom, bezpiecznego przekroczenia jezdni,

  4. zezwalanie kierującym pojazdami na kontynuowanie jazdy, po upewnieniu się,
   że piesi są bezpieczni,

  5. reagowanie na nieprawidłowe przechodzenie pieszych przez jezdnię, zabawy dzieci
   na jezdni lub w jej pobliżu,

  6. zwracanie uwagi kierującym pojazdami, którzy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych poprzez np. niewłaściwe zatrzymywanie się bądź parkowanie pojazdów na przejściu lub przed przejściem,

 1. zwracanie uwagi na nieprawidłowe zachowanie się uczniów dojeżdżających do szkoły rowerami i motorowerami,

 2. pomaganie nauczycielom przy prowadzeniu profilaktycznych zajęć z „wychowania komunikacyjnego”, w zakresie w jakim nie koliduje to z jego podstawowymi obowiązkami,

 3. wypełnianie obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczniów jak:

  1. obchodzenie terenu szkoły w czasie międzylekcyjnym,

  2. zwracanie uwagi na przebywające na terenie szkoły osoby obce oraz sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci, np. spożywanie alkoholu i itp. przez kogokolwiek.

 

 

 1.  

 

Społeczny Inspektor Pracy

 

§121

 

 1. Społeczny Inspektor Pracy wybierany jest przez Radę Pedagogiczną w głosowaniu tajnym.

 2. Do zadań Społecznego Inspektora Pracy należy m. in. (art.4 ustawy o SIP):

 1. kontrolowanie stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych
  oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 3. uczestniczenie w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

 4. uczestniczenie w przeprowadzaniu przeglądu warunków pracy i pracach zakładowej komisji bhp,

 5. branie udziału w ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków przy pracy
  oraz w analizowaniu przyczyn wypadków, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy,

 6. podejmowanie działań na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy
  w kształtowaniu właściwych warunków bhp oraz oddziaływanie na przestrzeganie przez pracowników przepisów zasad bhp.

 

 

 

Dział V

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 1.  

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

 

§122

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się uczniów według zasad zawartych w statucie oddziałów przedszkolnych.

 2. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

 1. z urzędu – dzieci siedmioletnie do klasy pierwszej zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na pisemną prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,
  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się:

 1. na podstawie pisemnej prośby rodziców uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów:

 1. słabo widzących,

 2. niewidomych.

 1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję
  o przyjęciu ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów:

 1. słabo słyszących,

 2. z niepełnosprawnością ruchową,

 3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

 5. z autyzmem;

 1. pozostałych uczniów – na podstawie pisemnej prośby rodziców

 1. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:

 1. z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 2. na pisemną prośbę rodziców absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

 3. w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum ustala się listę przyjętych na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum uwzględniając pozytywne oceny z przedmiotów, inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu oraz co najmniej poprawną ocenę ze sprawowania.

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się:

 1. uczniów niepełnosprawnych – na podstawie pisemnej prośby rodziców i orzeczenia
  do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 2. pozostałych uczniów – na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej
  o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i co najmniej poprawną oceną z zachowania.

 1. Do oddziałów gimnazjalnych z autorskimi programami nauczania lub innowacjami pedagogicznymi przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy szóstej, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.

 

 

 1.  

 

Obowiązek szkolny

 

§123

 

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum,
  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

§124

 

 

 

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może przyjąć dziecko do klasy I szkoły podstawowej, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym.

 2. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej jest pozytywna opinia o dojrzałości psychofizycznej dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły,
  w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

§124a

 

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14, ust. 3, poza oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być wydane, jeżeli:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

 2. do wniosku dołączono:

 1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 2. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4;

 3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 4;

 4. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, następuje:

 1. na wniosek rodziców;

 2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o których mowa w ust. 2 pkt.2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych , o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. c;

 3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem praw.”

 

§125

 

 1. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia poprzez:

 1. nagminne wagary,

 2. lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen semestralnych,

 3. dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszania, fałszowanie dokumentów, agresja słowna, mobbing),

 4. palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków,

 5. toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora,
  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 1.  

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

§126

 

 1. Szkoła respektuje prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

 2. Każdy uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania jego godności wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka,

 2. szacunku ze strony dorosłych i rówieśników,

 3. ochrony przed arbitralną ingerencją w życie prywatne i rodzinne,

 4. prawo do nauki,

 5. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

 6. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

 7. swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,

 8. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole,

 9. swobody myśli, sumienia i wyznania,

 10. dostępu do informacji,

 11. ochrony zdrowia,

 12. odpowiedniego poziomu życia,

 13. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 14. wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym szkoły.

 15. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 16. zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i zainteresowań z poszanowaniem zasad godności i tolerancji ludzkiej,

 17. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów i trybu kontroli postępów w nauce oraz wiadomości, umiejętności i zachowania określonych
  w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

 18. właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

 19. specjalnych form pracy dydaktycznej oraz korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 20. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających własne zainteresowania
  i uzdolnienia,

 21. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 22. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły,

 23. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

 24. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych i pozalekcyjnych,

 25. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach.

 1. Uczeń niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do zindywidualizowanego procesu kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych.

 2. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają prawo do indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki.

 3. Uczeń posiada uprawnienia do:

 1. udziału w wycieczkach,

 2. udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych,

 3. reprezentowania szkoły,

 4. reprezentowania uczniów w Samorządzie Uczniowskim,

 5. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

 

§127

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły zwłaszcza:

 1. systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,

 2. punktualnie przychodzić na zajęcia,

 3. usprawiedliwiać w ciągu 5 dni każdorazową nieobecność i uzupełniać spowodowane nieobecnością braki materiałowe,

 4. respektować zarządzenia dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,

 5. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:

 1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

 2. przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności, przemocy i wulgarności,

 3. szanować poglądy i przekonania innych,

 4. postępować zgodnie z zasadami tolerancji i poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

 1. dbać o wspólne dobro, ład i porządek, honor i tradycję szkoły oraz dbać o wizerunek szkoły,

 2. nosić jednolity strój szkolny oraz logo szkoły,

 3. naprawiać bądź rekompensować wyrządzone szkody,

 4. godnie reprezentować klasę i szkołę w każdej sytuacji,

 5. dbać o środowisko naturalne.

 1. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania narkotyków i innych środków odurzających.

 2. Ucznia obowiązuje zakaz używania symboli środków odurzających oraz symboli klubów sportowych w postaci emblematów, nadruków, naklejek itp. na rzeczach przynoszonych
  do szkoły.

 3. Ucznia obowiązuje zakaz samowolnego używania na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz wszelkich urządzeń elektronicznych. Może z nich skorzystać za zgodą oraz
  w obecności nauczyciela.

 

 

 1.  

 

Nagrody i kary

 

§128

 

 1. W szkole obowiązuje system wyróżnień i kar.

 2. Ucznia można nagrodzić za:

 1. wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie,

 2. szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych i innych na szczeblu miasta, rejonu, województwa i kraju,

 3. aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz w organizacjach działających
  na terenie szkoły,

 4. wzorową postawę ucznia.

 1. Nagrodami, o których mowa w ust.2 są:

  1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy udokumentowana wpisem do dziennika,

  2. pochwała wychowawcy na apelu szkolnym udokumentowana wpisem do dziennika,

  3. pochwała dyrektora wobec całej klasy,

  4. pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,

  5. list pochwalny wychowawcy lub dyrektora szkoły do rodziców,

  6. list gratulacyjny od wychowawcy lub dyrektora,

  7. dyplom uznania od dyrektora,

  8. nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora.

 1. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
  o przyznaniu nagrody w innej formie.

 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
  z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

§129

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,
  o których mowa w §123, uczeń może zostać ukarany:

  1. upomnieniem wychowawcy klasy,

  2. rozmową dyscyplinującą z pedagogiem szkolnym/psychologiem,

  3. pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

  4. po pięciokrotnym upomnieniu wychowawcy odnotowanym w dzienniku, obniżeniem sprawowania

  5. upomnieniem lub naganą dyrektora,

  6. wykonaniem dodatkowego zadania na rzecz społeczności szkolnej wyznaczonego przez dyrektora szkoły,

  7. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców,

  8. pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji,

  9. obniżeniem oceny ze sprawowania,

  10. zawieszeniem na czas określony przez dyrektora prawa do udziału we wszystkich lub wyznaczonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  11. zawieszenie na wyznaczony czas możliwości reprezentowania klasy lub szkoły na zawodach i konkursach

  12. pokrycie kosztów zniszczeń, poprzez wniesienie wpłaty pieniężnej przez rodziców ucznia, który dokonał zniszczenia mienia szkoły,

  13. przeniesienie do równoległej klasy

 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą
  być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 2. O nałożonej karze informuje się rodziców.

 3. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora.

 4. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa
  w ust.3.

 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 6. Od kar nakładanych przez dyrektora, z zastrzeżeniem §126, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust.6 i ust.7 stosuje się odpowiednio z tym,
  że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

§129a

 

 1. Wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze szkoła proponuje uczniowi i jego rodzicom podpisanie kontraktu, który jest umową dotyczącą przestrzegania Statutu szkoły, Regulaminu ucznia i zasad obowiązujących w szkole.

 2. Propozycję kontraktu przygotowuje wychowawca danego ucznia

 

§130

 

 1. W wyniku rażącego naruszenia przez ucznia zapisów statutu i regulaminów szkolnych ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i po wyczerpaniu kar uczeń na wniosek dyrektora szkoły może być przeniesiony karnie przez kuratora Oświaty do innej szkoły.

 2. Kara, której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:

  1. otrzymanie rocznej oceny najniższej z zachowania po raz trzeci,

  2. udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

  3. nagminne łamanie przepisów szkolnych, a w szczególności:

 1. palenie tytoniu na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

 2. uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym
  albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

 3. rozprowadzanie narkotyków wśród rówieśników,

 4. niszczenie sprzętu szkolnego,

 5. wymuszenia i znęcanie się nad młodszymi,

 6. postawy agresywne zagrażające bezpieczeństwu innych członków społeczności szkolnej,

 7. niekulturalne i wulgarne odnoszenie się do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły naruszające ich nietykalność i godność osobistą,

 8. lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.

 1. O wniosku dotyczącym przeniesienia ucznia do innej szkoły dyrektor powiadamia ucznia
  i jego rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

 2. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski wniosku
  o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor przekazuje sprawę kuratorowi Oświaty, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

§131

 

 1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

 2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku kar udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

 

Dział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§132

 

 1. Zespół Szkół nr 16 posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących
  w skład zespołu oraz pieczęcie dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

 2. Szkoła używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła posiada sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny, wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§133

 

 1. Nowelizacja statutu szkoły dokonywana jest przez Radę Pedagogiczną szkoły.

 2. O treści zmian w statucie powiadamiany jest organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 3. Dla uzyskania prawomocności zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 4. Po nie więcej niż pięciu kolejnych nowelizacjach statutu dyrektor szkoły publikuje w drodze obwieszczenia tekst jednolity statutu.

 5. Tekst statutu opublikowany jest na szkolnej stronie internetowej oraz w formie tradycyjnej publikacji, statut dostępny jest w bibliotece szkolnej.

 6. Statut Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu został uchwalony
  przez Radę Pedagogiczną w dniu 23 listopada 2010 roku. Traci ważność statut uchwalony w dniu 24.03.2009 roku.

 7. Statut Zespołu Szkół nr 16 może ulec zmianie w wyniku zmian w przepisach oświatowych lub zmian w wewnętrznej organizacji szkoły.

 

§134

 

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

§135

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§136

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

§137

 

Szczegółowe zasady związane z działalnością organów szkoły oraz wewnętrznymi procedurami zawarte są odpowiednio w regulaminach:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

 2. Regulamin Rady Pedagogicznej

 3. Regulamin Rady Rodziców

 4. Regulamin Samorządów Uczniowskich

 5. Regulamin świetlicy szkolnej

 6. Regulamin biblioteki szkolnej

 7. Regulamin pracy

 8. Regulamin Ucznia

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu
dnia …………… roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor Szkoły

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………

(data i podpis) (data i podpis)

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu
  Zespół Szkół nr 16 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 2
 • tel/ fax (56) 648 - 19 - 72, (056) 648-19-68
  tel kom. 791 979 213; 534 717 888

Galeria zdjęć